Hvem er vi?

Yxenborg

Yxenborg ApS er virksomheden der drifter dagligdagen i Yxengaard. Vi tilbyder facilitering af udviklingsprocesser, både på individ- og gruppeplan.

Yxenborg er en idé, en filosofi, en pædagogik, en undervisningsform, en relationel tilgang, en arbejdsmetode og meget meget mere. Hele idegrundlaget for Yxenborg udspringer af levende rollespil, en fritidsaktivitet for børn og voksne. Det har resulteret i de mange pædagogiske og didaktiske overvejelser, som nu ligger til grund for virksomheden.

 

Yxengaard

Foreningen Yxengaard er en kultur- og aktivitetsskabende lokal foreningen der har bygget en vikingelandsby i Tornby Klitplantage. Foreningen har til formål at skabe en øget natur og kulturforståelse igennem praktiske aktivteter og socialt samvær ude i naturen.

Yxengaard  er opbygget med støtte fra Landdisriktsmidler, Friluftrådet, Naturstyrelsen,  Hjørring Kommune samt forskellige private og offentlige sponsorer. 

 

NØGLEORD

Relation, ligeværdighed, dialog og inklusion danner meningsfulde helheder

Kompetencer

Yxenborg råder internt over et sundhedsfagligt, pædagogisk, didaktisk, psykoterapeutisk og håndværksmæssigt uddannet personale. Igennem vores solide netværk, trækker vi på virksomhedskonsulenter, socialrådgivere, psykoterapeuter, lærere, håndværkere, kunsthåndværkere og undervisere med kompetencer inden for smedning, buebygning, keramik, håndarbejde, vævning, filtning, smykkefremstilling, billedkunst, tømrer og træ arbejde.

En filosofi, en drivkraft - en vikingesjæl

Claus har siden 2007 arbejdet med læring og levende rollespil. Han var idemand og den centrale drivkraft i opbyggelsen af  Yxengaard og har nu i mere end et årti stået for driften af landsbyen Yxengaard, igennem selskabet Yxenborg ApS.

Om det er som formidler, projektleder eller som kriger med stål i hånd er Claus en ildsjæl der får ting til at ske. Inspireret af vores nordiske arv har Claus opbygget en base for skabelsen af frugtbare relationer og kreative arbejdsfællesskaber.

Værdigrundlag

 • Vi arbejder ud fra et eksistentielt og humanistisk grundlag.
  Vi har en holistisk grundantagelse og arbejder for meningsfulde helheder.
 • Vi tror på at mennesker har brug for at blive mødt lige der, hvor de er, for at kunne udvikle sig. Mødet bygges på vores viden, nærvær, interesse, anerkendelse og tydelighed.
  Vi vil i vores arbejde/samarbejde med mennesker fungere som ”medspillende modspillere”, hvor vi i relationen tilstræber at være både empatiske og anerkendende samt udfordrende i forhold til at være forståelsesudvidende.
 • Vi tilstræber i et samarbejde med det enkelte menneske at finde frem til, hvor dennes motivation og ressourcer, dvs. styrkesider manifesterer sig, frem for udelukkende at fokusere på svage sider, problemer og evt. diagnoser.
 • Vi ønsker at skabe nye kontekster, hvor f.eks. symptomerne og det psykiatriske bliver eksternaliseret og hvor ressourcerne og kompetencerne kommer i fokus i et fremtidigt perspektiv.
 • Vi sætter fokus på den enkeltes kompetencer, som værende en ressource for gruppen/omgivelserne.
 • Vi ønsker at skabe et symptomhelbredende miljø, hvor relationen til andre mennesker baseres på ligeværdighed, åbenhed, ærlighed, tydelighed, nærvær og interesse.
 • Vi ønsker at facilitere udvikling igennem en passende mængde af støtte og frustration.

 

Filosofi

 • Mennesker er lige med hensyn til menneskeværd.
 • Menneskers værd er ikke knyttet til funktioner og egenskaber, men til eksistens.
 • Mennesket er et socialt væsen, som er afhængig af sit miljø og sine relationer til familie, venner og andre som omgiver det.
 • Mennesket gør det bedste, som er muligt i en given situation og sammenhæng.

Diagnoser og personlig udvikling

Desværre bruges psykiatriske diagnoser i stigende grad, når man skal forklare, hvad der er galt med mennesker, især børn og unge. Opfattelsen er at, hvis man ikke passer ind i de givne rammer, så må der være noget galt. Efterspørgslen på diagnoser skyldes til dels at diagnosen mange steder er gået hen og er blevet en betingelse, hvis man skal have hjælp fra det offentlige system eller for at der tilses nogle rammer der passer til det enkelte individ for at sikre en sund og god personlig udvikling.

Risikoen ved diagnoserne er, at opmærksomheden på støttemuligheder drejer fokus væk fra de uanede muligheder, som ligger i forhold til udvikling af utilpassede børn og unge menneskers potentialer, dvs. recovery / det at komme sig.

Børn og unge mennesker spejler sig i, hvad andre tror, er muligt for dem. Hvis de spejler sig i en forestilling om, at de har et livslangt handicap, så risikerer man, at det bliver en selvopfyldende profeti.

En diagnose kan bruges som det ”øjebliksbillede”, hvorfra den videre udvikling kan foregå.

Børn og unge mennesker med problematisk adfærd er ofte også et ”produkt” af de interpersonelle relationer de indgår i.

Børn og unges problematiske adfærd er et forsøg på at overleve og et forsøg på at kommunikere til omgivelserne, at noget er galt.

Det er vigtigt at se de interpersonelle relationer, som henholdsvis symptomskabende eller symptomhelbredende, frem for at stigmatisere og evt. diagnosticere børn og unge mennesker. Dermed ligger ansvaret ikke udelukkende hos den enkelte utilpassede, men også hos omgivelserne (familie, venner, kollegaer, ledere, klassekammerater, lærere, pædagoger, skole, samfund etc.)

Hvis mennesket får lov at udvikle sine evner/styrkesider, øges selvværd, selvtillid, nysgerrighed og motivation, hvorved der skabes energi og lyst til at udvikle mere svage sider.

Vi lærer mest, udvikler os mest og er mest kreative når vi stilles overfor meningsfulde udfordringer af passende sværhedsgrad.

Fra vi fødes er nysgerrighed, leg og kreativitet en naturlig del af vores liv.

Alle mennesker er en del af en større helhed og indgår i et netværk af gensidige påvirkninger.

Alle mennesker er betydningsfulde og har individuelle intelligenser og mangesidige evner. Hvis disse intelligenser og evner udnyttes optimalt, kan de i samspil med andres intelligenser og evner skabe mangfoldighed og innovation i gruppesammenhæng.